Statut

Asociația Rezist Zürich

1. Nume și sediu: Rezist Zürich, Zürich

Sub numele „Rezist Zürich” se constituie o asociație în acord cu Art. 60 și următoarele din Codul Civil Elvețian cu sediul în Zürich. Asociația este independenta (neafiliată) din punct de vedere politic și confesional.

2. Scopuri:

Asociația are ca scop:

a. Dezvoltarea conștiinței civice, a educației democratice și a proiectelor de educație în favoarea tinerilor și adulților din România.

b. Susținerea conectării între grupuri cu aceleași principii din România și Elveția.

c. Susținerea de proiecte caritabile

3. Fonduri

Pentru a-și urmări scopurile asociația are la dispoziție următoarele mijloace:

a. Cotizațiile membrilor

b. Venituri din manifestații proprii

c. Subvenții

d. Donații de orice fel

Membrii activi plătesc o cotizație mai mare decât cei pasivi. Membrii onorifici sunt scutiți de contribuție.
Anul financiar corespunde anului calendaristic.

4. Membrii

a. Membrii pot fi persoane fizice sau juridice care sprijină scopul asociației:

i. Membrii activi cu drept de vot sunt persoane fizice sau juridice, care folosesc ofertele și dotările asociației.

ii. Membrii pasivi fără drept de vot pot fi persoane fizice sau juridice, care sprijină asociația din punct de vedere al ideilor sau financiar..

iii. Membri onorifici au drept de vot. Membrii onorifici pot fi propuși de consiliul de conducere și aleși de adunarea generală a asociației pentru merite deosebite în atingerea scopurilor asociației. Membrii onorifici nu plătesc cotizație.

b. Persoanele fizice adresează cererile de aderare consiliului de conducere, care hotărăște asupra primirii lor. În caz de refuz din partea consiliului de conducere, persoana fizica poate să se adreseze Adunării Generale. În acest caz, adunarea generală hotărăște definitiv asupra primirii în asociație.

c. Persoanele juridice adresează cererile de aderare conducerii spre prezentarea în Adunarea Generală. Adunarea Generală decide asupra primirii.

d. Trecerea de la calitatea de membru pasiv la cea de membru activ se face pentru persoane fizice prin adresarea unei cereri Consiliului de Conducere iar pentru persoane juridice prin adresarea unei cereri către consiliul de conducere spre prezentare în adunarea generală. În cazul persoanelor fizice , consiliul de conducere decide asupra cererii; în cazul persoanelor juridice decide adunarea generală. După aprobarea schimbării se face și plata diferenței dintre contribuția pentru membrii activi și cea pentru membrii pasivi pe anul în curs.

e. Trecerea de la calitatea de membru activ la cea de membru pasiv se face prin adresarea unei cereri către Consiliului de Conducere. Acesta decide asupra cererii. Trecerea la calitatea de membru pasiv nu atrage restituirea diferenței de contribuție pe anul în curs.

f. Contribuțiile se plătesc pentru tot anul. Nu se plătesc contribuții pentru fracțiuni de ani. Nu se returnează contribuții.

5. Pierderea calității de membru

Pierderea calității de membru se poate face în cazul persoanelor fizice prin demisie, excludere sau deces, și în cazul persoanelor juridice prin demisie, excludere sau dizolvare.

6. Demisia și excluderea din asociație

Demisia din asociație se face pe bază de cerere adresată consiliului de conducere până cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs. Cereri venite după data de 15 decembrie se consideră pentru anul viitor.

Pierderea calității de membru se face cu valabilitate de la 31 decembrie al anului curent.

Membrii care încalcă statutul sau care contravin scopurilor asociației pot fi excluși la hotărârea consiliului de conducere. Hotărârea se comunică membrului exclus în scris. Formatul e-mail este acceptat. Membrul exclus poate contesta decizia în Adunarea Generală. Consiliul de conducere îl informează în scris pe membrul exclus de data, ora și locul următoarei adunări generale, de îndată ce aceste informații sunt publice.

Membrii care și-au dat demisia pot reintra în asociație în orice moment cu respectarea normelor din paragraful 4.

7. Functiile in asociație

Funcțiile din asociație sunt următoarele:

a. Adunarea Generală

b. Consiliul de conducere

c. Dacă asociația depășește 25 de membri, poate fi ales un cenzor.

8. Adunarea Generală:

Adunarea Generală este organul cel mai important al asociației.
Adunarea Generală ordinară se convoacă în primul trimestru al anului.

Invitațiile pentru adunarea generală se trimit membrilor cu drept de vot cu cel puțin 30 de zile înainte, în scris, cu precizarea ordinii de zi. Invitațiile trimise prin e-mail sunt valabile.

Cererile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale se trimit cu cel puțin 10 zile înainte în scris pe adresa consiliului de conducere. Cererile trimise prin e-mail sunt valabile.

Consiliul de conducere sau ⅕ din membrii asociației pot convoca în orice moment o adunare generală extraordinară cu precizarea motivelor.

Adunarea Generală extraordinară va avea loc cu cel mult 8 săptămâni după primirea cererii.

Adunarea generală are următoarele atribuții, care nu îi pot fi retrase:

a. Aprobă procesul verbal al ultimei adunări generale
b. Aprobă raportul de activitate al consiliului de conducere
c. Primește raportul comisiei de cenzori și aprobă raportul financiar-contabil
d. Degrevează consiliul de conducere de responsabilitate.
e. Alege președintele/președinta și restul membrilor consiliului de conducere, precum și revizorul, în cazul în care această poziție este prezentă
f. Stabilește cuantumul cotizațiilor anuale pentru membrii activi și pasivi și eventuale reduceri pentru studenți și categorii defavorizate.
g. Aprobă bugetul pe anul în curs
h. Este informată (ia cunoștință de) programul de activitate pe anul în curs
i. Decide referitor la alte probleme ridicate de membri sau de consiliul de conducere
j. Decide asupra schimbării statutului
k. Decide asupra contestațiilor legate de excluderile membrilor
l. Decide asupra dizolvării asociației și asupra folosirii fondurilor rămase după dizolvare

Adunarea generală poate lua decizii dacă sunt prezenți minim 4 membri.
Membrii iau deciziile cu majoritate simplă. În caz de egalitate de voturi președintele decide rezultatul.

Pentru modificarea statutului este nevoie de aprobarea a cel puțin ⅔ din numărul persoanelor cu drept de vot.

Deciziile luate se consemnează într-un proces verbal.

9. Consiliul de conducere

Consiliul de conducere se compune din minim 3 persoane.

Mandatul consiliului de conducere este de 1 an. Realegerile sunt posibile.

Consiliul de conducere este responsabil de activitățile curente și de reprezentarea asociației în exterior. Consiliul de conducere ia hotărâri de reglementare.

Consiliul de conducere poate institui grupuri de lucru sau grupuri de specialitate.

Consiliul de conducere poate angaja contra unei plăți adecvate persoane cu scopul realizării activității asociației.

Consiliul de conducere are toate competențele care nu sunt acordate din punct de vedere legal sau prin statut unui alt organ al asociației.

În consiliul de conducere sunt reprezentate următoarele funcții:

i. Președinte
ii. Vicepreședinte
iii. Casier
iv. Persoana responsabilă cu procesul verbal

Cumulul de funcții este posibil

Consiliul de conducere se întrunește ori de către ori este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor. La fiecare întâlnire se încheie un proces verbal.

Fiecare membru al consiliului poate solicita, cu indicarea motivelor, convocarea unei ședințe.

Dacă nici un membru al consiliului nu cere deliberarea orală a unei propuneri, aceasta poate fi votată prin informare circulară în scris (inclusiv via e-mail).

Consiliul de conducere activează benevol, el are dreptul la decontarea costurilor efective și este scutit de cotizație.

Cererile de demisie ale membrilor consiliului de conducere se adresează adunării generale.

10. Funcția de auditor

Adunarea Generală poate alege un cenzor sau o persoană juridică cu scopul de a controla contabilitatea și de a face cel puțin o dată pe an un control prin sondaj.

Cenzorul prezintă un raport consiliului de conducere pentru adunarea generală și le stă la dispoziție pentru întrebări.

Mandatul este de 2 ani. Realegerile sunt posibile.

11. Drept de semnătură

Asociația semnează prin semnătura colectivă a președintelui și a unui alt membru al consiliului de conducere

12. Răspundere

Datoriile asociației sunt garantate doar de bunurile asociației. O garantare personală a membrilor este exclusă.

13. Dizolvarea asociației

Asociația de înființează pe durată nelimitată.

Dizolvarea asociației poate fi hotărâtă de către o adunare generală ordinară sau extraordinară cu o majoritate de ⅔ din numărul membrilor prezenți.

Asociația poate fuziona doar cu o altă asociație de utilitate publică scutită de impozite cu sediul în Elveția. În cazul dizolvării, câștigul și capitalul se donează unei alte asociații de utilitate publică din Elveția scutită de impozite. În acest ultim caz, se vor prefera asociații care au ca scop sprijinirea unor scopuri similare în România. Împărțirea bunurilor asociației între membri este exclusă. Regula nu poate fi schimbată.

14. Intrarea în vigoare

Acest statut a fost aprobat în Adunarea Generală constituantă din 08.09.2017 și intră în vigoare începând cu această dată. El este semnat de conducere în data de 22.01.2018, după alegerea conducerii.